• Polski
 • English
  • Polski
  • English

  USŁUGI

  ZAKRES USŁUG

  W zakres usług EMCA Volt Sp. z o.o. wchodzą:

  • Procesy inwestycyjne dot. budowy, przebudowy, kolizji z istniejącą infrastrukturą,  modernizacji obiektów infrastruktury energetycznej wszystkich napięć – kompleks spraw formalno-prawnych i projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • Projekty budowlane i wykonawcze oraz powykonawcze linii elektroenergetycznych, stacji elektroenergetycznych i OZE
  • Instrukcje ruchu i eksploatacji obiektów sieciowych
  • Audyty istniejących linii elektroenergetycznych i projekty modernizacji w celu zwiększenia zdolności przesyłowej
  • Studia wykonalności i analizy możliwości realizacji inwestycji
  • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej: PFU i SIWZ
  • Analizy rozwoju oraz koncepcje rozwoju i modernizacji systemu elektroenergetycznego na wszystkich poziomach napięciowych z uwzględnieniem: energetyki konwencjonalnej, OZE, w tym źródeł rozproszonych i innowacyjnych technologii energetycznych
  • Prace koncepcyjne z zakresu energetyki innowacyjnej: stosowanie technologii innowacyjnych, nowoczesne magazyny energii, samochód elektryczny, energetyka prosumencka, net metering, cyfryzacja energetyki, ceny energii w czasie rzeczywistym, smart grid, itp.

  PROCESY INWESTYCYJNE

  W ramach procesów inwestycyjnych EMCA Volt Sp. z o.o. oferuje:

  • Harmonogramy prac
  • Analizy lokalizacyjne i środowiskowe, w tym opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko oraz KIP
  • Przeprowadzanie wymaganych procedur środowiskowych
  • Opracowywanie schematów ideowych
  • Doradztwo techniczne, pełnienie nadzorów autorskich
  • Szacowanie kosztów inwestycji, analizy wariantowe
  • Wprowadzenie inwestycji do dokumentacji planistycznych gmin: SUiKZP i MPZP
  • Pozyskiwanie nieruchomości na cele budowlane wraz z notarialnym ustanawianiem służebności przesyłu, łącznie z procedurami administracyjnymi z art. 124 ugn. i sądowymi, rozpoznawanie i unormowanie stanu prawnego nieruchomości
  • Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii
  • Przeprowadzenie procedur pozwolenia na budowę: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski
  • Koordynacja i doradztwo w zakresie przygotowania umów przyłączeniowych: uzyskiwanie warunków przyłączeniowych oraz uzgadnianie warunków umowy.
  • Współpraca z podwykonawcami w ramach dostaw technologii, urządzeń i materiałów
  • Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
  • Optymalizacja projektów w celu zmniejszenia kosztów inwestycji

  ANALIZY I EKSPERTYZY

  W ramach ekspertyz rozwoju sieci elektroenergetycznej EMCA Volt Sp. z o.o. oferuje:

  • Analizy poprawy efektywności funkcjonowania systemów elektroenergetycznych
  • Ekspertyzy wpływu przyłączanych do sieci elektroenergetycznej obiektów, w tym źródeł wytwórczych i odbiorców, na pracę systemu elektroenergetycznego
  • Koncepcje rozwoju energetyki, w tym opracowanie planów zaspokojenia potrzeb w zakresie energii elektrycznej, gazu i ciepła
  • Oceny efektywności ekonomicznej inwestycji
  • Studia, koncepcje i analizy dotyczące rozwoju systemu elektroenergetycznego
  • Analizy wykonalności i opracowanie wniosków koncesyjnych i taryfowych.
  • Analizy rozpływów mocy, profili napięciowych, zwarciowe, stabilności lokalnej i globalnej, wyznaczanie i analiza wskaźników nieciągłości zasilania, optymalizacja pracy systemu elektroenergetycznego, optymalizacja struktury sieci, optymalny rozpływ mocy, optymalizacja napięć, zmniejszenie strat energii elektrycznej, poprawa wskaźników nieciągłości zasilania, itp.