• Polski
 • English
  • Polski
  • English

  OPIS REALIZACJI

  Budowa linii kablowej 400 kV, relacji CHP Wrocław – stacja elektroenergetyczna Pasikurowice

  Pracownicy EMCA Volt Sp. z o. o. opracowali projekty budowlane dla przedsięwzięcia „Budowa linii kablowej 400 kV, relacji CHP Wrocław – stacja elektroenergetyczna Pasikurowice”. Linia będzie miała długość około 12 km. Przebiegała będzie przez teren województwa dolnośląskiego, przez obszar 3 gmin: Długołęka, Wisznia Mała oraz miasto Wrocław. Linia na całej jej długości wykonana zostanie w technologii kablowej podziemnej. Zaprojektowano ją przy uwzględnieniu kabla o przekroju 630 mm 2 . Linia służyła będzie wyprowadzeniu mocy z planowanej do wybudowania we Wrocławiu Elektrociepłowni do Krajowego Systemu Przesyłowego – stacji elektroenergetycznej Pasikurowice.

  Budowa nowej Elektrociepłowni w technologii gazowo-parowej przyczyni się do realizacji następujących celów:

  • podniesienie efektywności energetycznej oraz redukcji emisji CO 2 określonych w Pakiecie Klimatycznym Unii Europejskiej,
  • długoterminowe wsparcie zrównoważonego rozwoju Miasta Wrocławia i całego kraju
  • pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło we Wrocławiu i pobliskich i gminach przyległych teraz i w przyszłości,
  • poprawa bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną Aglomeracji Wrocławskiej – nie będzie potrzeby dostarczania dużej ilości mocy z głębi Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

  W związku z tym, że budowa linii kablowej 400 kV o takiej długości jest w kraju wyjątkiem, nie ma przepisów które wprost definiowałyby wpływ takiej linii na istniejące otoczenie, w tym na istniejącą infrastrukturę. W związku z powyższym firma EMCA Volt Sp. z o.o. pokonywała szereg wątpliwości i obaw innych podmiotów z których infrastrukturą Linia koliduje. Wykonane zostały m. in. ekspertyzy wpływu Linii na linie kablowe 110 kV, SN i nn, ekspertyzy wpływu na linie kolejowe, oceny wpływu na budowane wały przeciwpowodziowe.

  Firma EMCA Volt Sp. z o.o. poza wspomnianymi powyżej ekspertyzami i ocenami wpływu Linii na inne obiekty wykonała:

  • projekt budowlany do pozwolenia na budowę i złożyła wnioski o wydanie pozwolenia na budowę,
  • uzyskała wszelkie wymagane uzgodnienia branżowe,
  • uzyskała prawa do dysponowania nieruchomościami leżącymi na trasie Linii na cele budowlane.