• Polski
 • English
  • Polski
  • English

  OPIS REALIZACJI

  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z ustanowieniem służebności przesyłu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na przyszłą realizacją dla zadania: „Projekt linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz”

  EMCA Volt Sp. z o.o. realizuje inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z ustanowieniem służebności przesyłu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na przyszłą realizacją dla zadania: „Projekt linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz””

  W zakres wykonywanych prac wchodzą wszelkie czynności związane z opracowaniem komletnej dokumentacji projektowej inwestycji celu publicznego ważnej z punktu widzenia unowocześnienia sieci dystrybucyjnej na terenie województwa podkarpackiego i szans jego rozwoju.

  Zakres prac obejmuje m.in.:

  • uzyskanie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami na trasie linii –  ustanowienie służebności przesyłu
  • dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z użytkownikami uzbrojenia, właścicielami gruntów, właścicwymi organami administracji publicznej,
  • dokonanie uzgodnień projektowanych obiektów w strefie ochrony konserwatorskiej lub strefie ochrony przyrody
  • pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów geodezyjnych, wypisów z rejestrów gruntów, decyzji lokalizacyjnych luz uzyskania wypisów z MPZP,
  • wykonanie niezbędnych analiz, operatów, dokumentacji wodnoprawnych, geologicznych, wpływu na środowisko,
  • doprowadzenie do zmiany przeznaczenia gruntów, w tym w zw. z gruntami rolnymi i leśnymi
  • uzyskanie pozwolenia na budowę

  Trasa linii ma długość ok. 28 km i przebiega przez tereny woj. podkarpackiego:

  • w powiecie jasielskim przez gminę Nowy Żmigród,
  • w powiecie krośnieńskim przez gminy: Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz –Zdrój.

  Szerokość pasa technologicznego linii wynosi 18 m.

  Optymalny przebieg trasy linii jest konsultowany z władzami samorządowymi i społecznościami lokalnymi tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie mieszkańców i środowisko naturalne.

  W projektowanej linii zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne takie jak:

  • przewody odgromowe ze światłowodami OPGW,
  • przewody robocze AFL-6 240 mm2,
  • izolacja porcelanowa,
  • fundamenty i konstrukcje stalowe.